Službene stranice TZO Medulin

ARHIVA – Natječaj klubovi i udruge 2021

Odluka o dodjeli financijskih sredstava (objavljeno: 22.04.2021.)

Na temelju Pravilnika o financiranju programa i projekata od općeg interesa za turizam Turističko vijeće TZO Medulin raspisuje


JAVNI NATJEČAJ
za financiranje organizacije sportskih, zabavnih i kulturnih manifestacija značajnih za turizam

I.

TZO Medulin poziva udruge i druge neprofitne organizacije s područja općine Medulin da prijave za financijsku podršku sportske, zabavne i kulturne programe i projekte a koji su značajni za turizam turističke destinacije Medulin Riviera te doprinose ostvarenju barem jednog od sljedećih ciljeva:

1. Unapređuju / obogaćuju turističku ponudu destinacije Medulin Riviera;
2. Programi koji omogućuju / doprinose produljenju turističke sezone;
3. Promoviraju turističku destinaciju Medulin Riviera;
4. Ostvaruju / utječu na povećanje dolazaka/noćenja u turističkoj destinaciji Medulin Riviera

II.

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj natječaj su udruge i druge neprofitne organizacije koje imaju sjedište na području općine Medulin.

III.

Ukupna vrijednost natječaja je 75.000 Kn

IV.

Najniži iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po jednoj prijavi je 1.000,00 Kn, a najviši 10.000,00 Kn.

IV.

Očekivani broj ugovora je 10.

V.

Rok za podnošenje prijava je 31 dan od dana objave Javnog natječaja, odnosno 31.ožujka 2021. g.

VI.

Prijave se isključivo dostavljaju na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama TZO Medulin, www.tzomedulin.org Prijave se dostavljaju u papirnom obliku.

VII.

U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnom obliku zajedno sa svim prilozima definiranim u Uputama za prijavitelje dostavlja se u zatvorenoj kuverti osobno ili preporučenom poštom na adresu:


 Turistička zajednica općine Medulin Brajdine 41 52203 Medulin
 Na omotnici prijave treba niti naznačeno:
 „JAVNI NATJEČAJ ZA UDRUGE 2021-NE OTVARAJ“

VIII.

Odluku o dodjeli financijskih sredstava donosi Komisija za procjenu projekata i programa uzimajući u obzir sve utvrđene činjenice i mogućnosti financiranja.

IX.

Prijavitelji koji su nezadovoljni odlukom o dodjeli financijskih sredstava imaju pravo podnijeti prigovor na Odluku. Prigovor ne odgađa izvršenje Odluke i daljnju provedbu postupka po Javnom natječaju.

X.

Prijave koje nisu dostavljene u roku određenom ovim Javnim natječajem i koje nisu sačinjene sukladno ovom Javnom natječaju i Uputama za prijavitelje neće se razmatrati.

XI.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti slanjem upita na e-mail renata.kuharic@tzom.hr najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava.

XII.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanja s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja opisani su u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje organizacije sportskih, zabavnih i kulturnih manifestacija značajnih za turizam.

U Medulinu, 1. ožujka 2021.

Predsjednik
TZO Medulin
 Goran Buić 

PRILOZI:

1. Pravilnik o financiranju programa i projekata od općeg interesa za turizam

2. Natječaj

3. Upute za prijavitelje

4. Obrazac 1- Prijava programa

5. Popis priloga koji se prilažu prijavi

6. Obrazac 4 – Procjena kvalitete projekta

7. Obrazac 2 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

8. Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju duga

9. Ugovor o financiranju

10. Obrazac 5 – Opisno i financijsko izvješće