Službene stranice TZO Medulin

Natječaj za radno mjesto Stručni suradnik za financije i administrativne poslove – 1 izvršitelj

Na temelju čl. 22. st. 3. i 4.  Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine 52/19, 42/20) i čl. 42. toč. 9. Statuta Turističke zajednice općine Medulin (Službene novine Općine Medulin 7/20) i

direktor Turističke zajednice općine Medulin, Mihael Idžaković, objavljuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci uz probni rad od 1 (jednog) mjeseca za radno mjesto Stručni suradnik za financije i administrativne poslove – 1 izvršitelj

Uz opće uvjete propisane Zakonom radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23) i Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 52/19 i 42/20), kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN br. 13/22) kako slijedi:

Radno mjesto Stručni suradnik za financije i administrativne poslove

Osoba zaposlena na radnom mjestu stručnog suradnika za financije i administrativne poslove mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. da ima završenu srednju školu u najmanje četverogodišnjem trajanju,

2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen,

3. da poznaje jedan svjetski jezik;

4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit,

5. da poznaje rad na osobnom računalu.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:

 • životopis;
 • presliku osobne iskaznice ili domovnice;
 • izvornik ili presliku svjedodžbe kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) određene ovim natječajem;
 • dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta (izvornik ili ovjereni preslik elektroničkog zapisa/potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema; izvornik ili ovjereni preslik potvrde ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljiva vrsta poslova, potrebna stručna sprema te vremensko razdoblje obavljanja tih poslova
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • dokaz o poznavanju svjetskog jezika (preslika svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike ili preslika svjedodžbe, potvrda, uvjerenje, ili preslika indeksa fakulteta iz koje se vidi da je položen ispit)
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe ili certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove, preslika indeksa fakulteta iz koje se vidi da je položen ispit ili potpisanu izjavu da poznaje rad na računalu)

Napomena: Osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete utvrđene propisom iz Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama i Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (ali nema položen stručni ispit mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit, a iznimno položeni stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17), a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

 • Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju.
 • Nepotpune i nepravodobne prijave na Natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.
 • Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na Natječaj ili ne ispunjavaju uvjete Natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj.
 • S kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz natječaja, održat će se razgovor putem kojeg će se vršiti i provjera znanja i sposobnosti.

Na službenoj web stranici Turističke zajednice općine Medulin (https://www.tzomedulin.org/) bit će objavljeno vrijeme održavanja razgovora s kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz Natječaja, najmanje 2 (dva) dana prije održavanja razgovora.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

Ne otvaraj – natječaj za radno mjesto

na adresu: Turistička zajednica općine Medulin, Brajdine 41, 52100 Medulin, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave obavijesti o raspisivanju Natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Turističke zajednice općine Medulin, dakle do (i uključujući) 22. srpnja 2023. Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Turističke zajednice općine Medulin dana 14. srpnja 2023.

Prijave koje pristignu na adresu sjedišta Turističke zajednice općine Medulin nakon 22. srpnja 2023. godine smatraju se zakašnjelima i neće se razmatrati.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni na mail adresu u roku od 8 dana od dana izbora kandidata.

Turistička zajednica općine Medulin zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

TZO Medulin

Direktor:

Mihael Idžaković