Službene stranice TZO Medulin

NATJEČAJ KLUBOVI I UDRUGE 2024

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za 2024. (objavljeno 6.5.2024.)

Na temelju Pravilnika o financiranju programa i projekata od općeg interesa za turizam Turističko vijeće TZO Medulin raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za financiranje organizacije
sportskih, zabavnih i kulturnih manifestacija značajnih za turizam

I.

TZO Medulin poziva udruge i druge neprofitne organizacije s područja općine Medulin da prijave za financijsku podršku sportske, zabavne i kulturne programe i projekte  a koji su značajni za turizam turističke destinacije Medulin Riviera te doprinose ostvarenju barem jednog od sljedećih ciljeva:

 1. Unapređuju / obogaćuju turističku ponudu destinacije Medulin Riviera;
 2. Programi koji omogućuju / doprinose produljenju turističke sezone;
 3. Promoviraju turističku destinaciju Medulin Riviera;
 4. Ostvaruju / utječu na povećanje dolazaka/noćenja u turističkoj destinaciji Medulin Riviera

II.

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj natječaj su udruge i druge neprofitne organizacije koje imaju sjedište na području općine Medulin.

III.

Ukupna vrijednost natječaja je 18.000 €.

IV.

Najniži iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po jednoj prijavi je 150,00 €, a najviši 1.300,00 €.

IV.

Očekivani broj ugovora je 13.

V.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog natječaja 7. veljače 2024., odnosno do i uključujući 7. ožujka 2024. g.

Prijave koje na adresu sjedišta Turističke zajednice općine Medulin nisu zaprimljene do okončanja roka Javnog natječaja (do i uključujući 7. ožujka 2024. godine) ili koje nisu sastavljene sukladno Javnom natječaju i Uputama za prijavitelje neće se razmatrati.

Za prijave koje su poslane poštom NEĆE se uvažavati datum zaprimanja u poštanskom uredu, već datum zaprimanja na adresi sjedišta  Turističkoj zajednici općine Medulin.

VI.

Prijave se isključivo dostavljaju na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama TZO Medulin, www.tzomedulin.org

Prijave se dostavljaju u pisanom obliku.

VII.

U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnom obliku zajedno sa svim prilozima definiranim u Uputama za prijavitelje dostavlja se u zatvorenoj kuverti osobno ili preporučenom poštom na adresu:

Turistička zajednica općine Medulin
Brajdine 41
52203 Medulin
Na omotnici prijave treba niti naznačeno: „JAVNI NATJEČAJ ZA UDRUGE 2024-NE OTVARAJ“

VIII.

Odluku o dodjeli financijskih sredstava donosi Komisija za procjenu projekata i programa uzimajući u obzir sve utvrđene činjenice i mogućnosti financiranja.

IX.

Prijavitelji koji su nezadovoljni odlukom o dodjeli financijskih sredstava imaju pravo podnijeti prigovor na Odluku. Prigovor ne odgađa izvršenje Odluke i daljnju provedbu postupka po Javnom natječaju.

X.

Prijave koje nisu dostavljene u roku određenom ovim Javnim natječajem  i koje nisu sačinjene sukladno ovom Javnom natječaju i Uputama za prijavitelje neće se razmatrati.

XI.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj  mogu se postaviti slanjem upita na e-mail renata.kuharic@tzom.hr  najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava.

XII.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava,  ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanja s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja opisani su u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje organizacije sportskih, zabavnih i kulturnih manifestacija značajnih za turizam.

XIII.

Turistička zajednica općine Medulin zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno ne odabrati niti jednu prijavu za financiranje, bez obveze obrazlaganja ove Odluke i bez ikakve odgovornosti prema prijaviteljima.

U Medulinu,  07. veljače 2024.

Predsjednik TZO Medulin
Ivan Kirac

PRILOZI:

 1. Pravilnik o financiranju programa i projekata od općeg interesa za turizam
 2. Natječaj
 3. Upute za prijavitelje
 4. Obrazac 1 – Prijava programa
 5. Popis priloga koji se prilažu prijavi
 6. Obrazac 4 – Procjena kvalitete projekta
 7. Obrazac 2 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 8. Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju duga
 9. Ugovor o financiranju
 10. Obrazac 5 – Opisno i financijsko izvješće