Službene stranice TZO Medulin

NATJEČAJ KLUBOVI I UDRUGE 2023

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za 2023. (objavljeno 26.5.2023.)

Na temelju Pravilnika o financiranju programa i projekata od općeg interesa za turizam Turističko vijeće TZO Medulin raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za financiranje organizacije
sportskih, zabavnih i kulturnih manifestacija značajnih za turizam

I.

TZO Medulin poziva udruge i druge neprofitne organizacije s područja općine Medulin da prijave za financijsku podršku sportske, zabavne i kulturne programe i projekte  a koji su značajni za turizam turističke destinacije Medulin Riviera te doprinose ostvarenju barem jednog od sljedećih ciljeva:

1.Unapređuju / obogaćuju turističku ponudu destinacije Medulin Riviera;

2. Programi koji omogućuju / doprinose produljenju turističke sezone;

3. Promoviraju turističku destinaciju Medulin Riviera;

4. Ostvaruju / utječu na povećanje dolazaka/noćenja u turističkoj destinaciji Medulin Riviera

II.

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj natječaj su udruge i druge neprofitne organizacije koje imaju sjedište na području općine Medulin.

III.

Ukupna vrijednost natječaja je 17.250 €.

IV.

Najniži iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po jednoj prijavi je 150,00 €, a najviši 1.300,00 €.

IV.

Očekivani broj ugovora je 13.

V.

Rok za podnošenje prijava je 30 dan od dana objave Javnog natječaja 30. ožujka 2023., odnosno do 28.travnja 2023. g.

VI.

Prijave se isključivo dostavljaju na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama TZO Medulin, www.tzomedulin.org

Prijave se dostavljaju u pisanom obliku.

VII.

U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnom obliku zajedno sa svim prilozima definiranim u Uputama za prijavitelje dostavlja se u zatvorenoj kuverti osobno ili preporučenom poštom na adresu:

Turistička zajednica općine Medulin
Brajdine 41
52203 Medulin
Na omotnici prijave treba niti naznačeno: „JAVNI NATJEČAJ ZA UDRUGE 2023-NE OTVARAJ“

VIII.

Odluku o dodjeli financijskih sredstava donosi Komisija za procjenu projekata i programa uzimajući u obzir sve utvrđene činjenice i mogućnosti financiranja.

IX.

Prijavitelji koji su nezadovoljni odlukom o dodjeli financijskih sredstava imaju pravo podnijeti prigovor na Odluku. Prigovor ne odgađa izvršenje Odluke i daljnju provedbu postupka po Javnom natječaju.

X.

Prijave koje nisu dostavljene u roku određenom ovim Javnim natječajem  i koje nisu sačinjene sukladno ovom Javnom natječaju i Uputama za prijavitelje neće se razmatrati.

XI.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj  mogu se postaviti slanjem upita na e-mail renata.kuharic@tzom.hr  najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava.

XII.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava,  ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanja s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja opisani su u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje organizacije sportskih, zabavnih i kulturnih manifestacija značajnih za turizam.

U Medulinu, 16. ožujka 2023.

Predsjednik TZO Medulin
Ivan Kirac

Prilozi:

1. Pravilnik o financiranju programa i projekata od općeg interesa za turizam

2. Natječaj

3. Upute za prijavitelje

4. Obrazac 1- Prijava programa

5. Popis priloga koji se prilažu prijavi

6. Obrazac 4 – Procjena kvalitete projekta

7. Obrazac 2 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

8. Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju duga

9. Ugovor o financiranju

10. Obrazac 5 – Opisno i financijsko izvješće